Susisiekite
dėl draudimo
Draudimas
telefonu
860 123 123

Vairuotojų privalomasis draudimas

Vairuotojų privalomasis draudimas

Vairuotojų privalomasis draudimas atlygina eismo įvykio metu kaltininko padarytą žalą tretiesiems asmenims ar jų turtui iki nustatytos draudimo sumos. Vairuotojų privalomuoju draudimu yra apdraudžiamos visos transporto priemonės registruojamos Lietuvos Respublikoje:

 • lengvieji automobiliai,
 • motociklai,
 • mikroautobusai ir autobusai,
 • lengvieji komerciniai ir krovininiai automobiliai,
 • lengvųjų ir krovininių automobilių priekabos,
 • traktoriai ir kitos statybos ar ūkio paskirties transporto priemonės.
Susisiekite dėl vairuotojų privalomojo draudimo:
Automobilio civilinis draudimas skaičiuoklė
Vairuotojų privalomasis draudimas tel. 860 123 123

Lietuvos Respublikos teritorijoje naudojamos transporto priemonės privalo būti apdraustos vairuotojų privalomuoju draudimu. Transporto priemonė, kurios įprastinė buvimo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, privalo būti apdrausta vairuotojų privalomuoju draudimu tol, kol ji yra įregistruota. Už draudimo sutarties sudarymą atsako transporto priemonės savininkas. Jeigu transporto priemonė naudojama asmens, kuris transporto priemonę naudoja pagal lizingo (finansinės nuomos), išperkamosios nuomos ar pagal kitą panašaus pobūdžio sutartį, už draudimo sutarties sudarymą yra atsakingas šis asmuo. Jeigu transporto priemonė priklauso keliems asmenims bendrosios nuosavybė teise, už draudimo sutarties sudarymą šie asmenys atsako solidariai, jeigu jie nėra susitarę kitaip. Šie asmenys ir transporto priemonės valdytojai negali naudoti patys ir leisti naudoti kitam asmeniui neapdraustos vairuotojų privalomuoju draudimu transporto priemonės. Vairuotojų privalomojo draudimo suma dėl vieno eismo įvykio Lietuvos Respublikos teritorijoje, nepaisant to, kiek yra nukentėjusių trečiųjų asmenų, yra:

 • iki 2009 m. gruodžio 10 d. - 500 000 eurų dėl žalos asmeniui (tarp jų 1 000 eurų dėl neturtinės žalos) ir 100 000 eurų dėl žalos turtui,
 • nuo 2009 m. gruodžio 11 d. iki 2012 m. birželio 10 d. - 2 500 000 eurų dėl žalos asmeniui (tarp jų 2 500 eurų dėl neturtinės žalos) ir 500 000 eurų dėl žalos turtui,
 • nuo 2012 m. birželio 11 d. - 5 000 000 eurų dėl žalos asmeniui (tarp jų 5 000 eurų dėl neturtinės žalos) ir 1 000 000 eurų dėl žalos turtui.

Vienu eismo įvykiu laikomas įvykis, įvykęs dėl tos pačios priežasties, nepaisant to, kad dėl tokio eismo įvykio gali būti pareikštos kelių nukentėjusių trečiųjų asmenų pretenzijos. Už žalą, padarytą kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, draudikas moka išmoką pagal tos valstybės teisės aktuose nustatytas draudimo sumas arba pagal Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo įstatyme nurodytas draudimo sumas, jei šios draudimo sumos yra didesnės. Draudimo įmokų dydžius nustato draudikas, Jeigu draudėjas nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokos, draudikas turi teisę išreikalauti už kiekvieną pavėluotą dieną 0,04 procento delspinigių nuo nesumokėtos sumos, jei draudimo sutartyje nenustatyta kitaip. Draudikas negali atsisakyti mokėti išmokos, jei draudžiamasis įvykis įvyko per laikotarpį, už kurį draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokų, ar per laikotarpį, kai draudėjas buvo atleistas nuo draudimo įmokos mokėjimo. Jeigu draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokos už teikiamą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą ir per tą laikotarpį pagal šią draudimo sutartį apdrausta transporto priemone buvo padaryta žala arba žala buvo padaryta, kai draudėjas buvo atleistas nuo draudimo įmokos mokėjimo, draudikas, išmokėjęs išmoką, turi teisę reikalauti iš draudėjo grąžinti dėl padarytos žalos draudiko išmokėtas sumas. Draudikas neturi teisės draudimo sutartyje nustatyti sumos, kuria draudžiamojo įvykio atveju būtų sumažinama mokama išmoka. Kas penkeri metai nuo 2012 m. birželio 11 d. įstatyme nurodyti draudimo sumų dydžiai dėl žalos asmeniui ir dėl žalos turtui indeksuojami atsižvelgiant į Europos vartotojų kainų indekso santykinį pokytį per atitinkamą laikotarpį ir suapvalinant gautus dydžius 10 000 eurų tikslumu. Indeksuoti draudimo sumų dydžiai skelbiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime.

Vairuotojų privalomasis draudimas privalumai

Apsidraudus vairuotojų privalomuoju draudimu, Jūs būsite apsaugoti nuo papildomų išlaidų po eismo įvykio. Vairuotojų privalomasis draudimas dažniausiai galioja visose Europos Sąjungos valstybėse. Draudimo bendrovės papildomai ar kartu su vairuotojų privalomuoju draudimu siūlo įsigyti „žaliąją kortą“, su kuria Jūsų automobilis bus apdraustas ne tik Europos Sąjungoje, bet ir už jos teritorijos ribų (pvz.: Baltarusija, Rusija, Turkija ir kt.).

Vairuotojų privalomasis draudimas kainos

Įprastinė draudimo sutartis sudaroma 12 mėnesių terminui. Draudikas išduoda draudėjui įprastinės draudimo sutarties sudarymą ir suteikiamą draudimo apsaugą patvirtinantį draudimo liudijimą. Jame nurodomas draudimo liudijimo galiojimo laikotarpis, ne trumpesnis kaip vienas mėnuo, už kurį sumokėta draudimo įmoka. Draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti išduodami keli draudimo liudijimai. Draudėjo prašymu draudimo sutarties galiojimo metu draudikas privalo atleisti draudėją nuo draudimo įmokų pagal galiojančią draudimo sutartį mokėjimo, jei draudėjas ketina nenaudoti transporto priemonės ilgiau kaip vieną mėnesį. Draudėjas privalo pateikti draudikui pasižadėjimą atleidimo nuo draudimo įmokų mokėjimo laikotarpiu nenaudoti pačiam ir neleisti naudoti kitiems asmenims draudimo sutartyje nurodytos transporto priemonės ir gali perduoti draudikui neatlygintinai laikinai saugoti transporto priemonės registracijos numerį. Atleidimo nuo draudimo įmokų mokėjimo laikotarpis pasibaigia anksčiau, negu nurodyta draudėjo prašyme, jei draudikas draudėjo prašymu išdavė naują draudimo liudijimą. Jeigu draudimo įmoka buvo sumokėta už laikotarpį, kurį draudėjas yra atleistas nuo draudimo įmokų mokėjimo, draudikas privalo pratęsti draudimo sutarties terminą tam laikotarpiui nereikalaudamas už šį laikotarpį papildomų draudimo įmokų. Atleidus draudėją nuo draudimo įmokų mokėjimo, draudikas pažymi apie tai draudimo liudijime. Draudžiantis vairuotojų privalomuoju draudimu, Jūs galite pasirinkti draudimo kompaniją, atsižvelgdami į draudimo įmokos dydį, kuris gali svyruoti nuo šimto iki kelių tūkstančių litų. Draudimo bendrovės pasilieka teisę nustatyti savo tarifus, kurie apskaičiuojami pagal šiuos kriterijus:

 • transporto priemonės valdytojo kelių eismo taisyklių prasižengimus ir eismo įvykius,
 • transporto priemonės tipą (lengvasis automobilis, krovininis automobilis, motociklas ir pan.),
 • transporto priemonės eksploatavimo tikslus,
 • transporto priemonės technines savybes (pvz.: variklio galingumas),
 • transporto priemonės registracijos pažymėjime nurodytą eksploatavimo teritoriją,
 • transporto priemonės valdytojo amžių ir draudimo laikotarpį.

Dažnu atveju draudimo bendrovės siūlydamos vairuotojų privalomojo draudimo polisą gali neatsižvelgti į valdytojo amžių, tačiau orientuotis į vairavimo stažą. Jei transporto priemonės valdytojas per keletą metų nei karto nesukėlė eismo įvykio, draudimo įmoka jam bus kur kas mažesnė lyginant su transporto priemonės valdytoju sukėlusiu keletą eismo įvykių. Jei vairuotojas yra didmiesčio gyventojas, draudimas Jam kainuos brangiau, nei rajono ar mažo miestelio gyventojui, nes didmiestyje eismo sąlygos sudėtingesnės ir avarijos tikimybė didesnė, nei rajone.

Vairuotojų privalomasis draudimas išmokos

Apsidraudusiems vairuotojų privalomuoju draudimu, jei eismo įvykio kaltininkas – Jūs, draudimo bendrovės atlygins tretiesiems asmenims padarytą žalą. Maksimalus draudimo išmokų dydis yra nustatytas kiekvienos valstybės teisės aktuose. Draudimo išmoka yra išmokama nukentėjusiems tretiesiems asmenims. Šios išmokos dydis, paprastai sutampa su eismo įvykio metu padarytų nuostolių dydžiu. Draudiminė apsauga, „žaliosios kortos“ dėka, galioja ir už Europos Sąjungos teritorijos ribų, tiksliai draudimo bendrovių nurodytose šalyse.

Vairuotojų privalomasis draudimas informacija