Susisiekite
dėl draudimo
Draudimas
telefonu
860 123 123

Naudojimosi taisyklės

Naudojimosi taisyklės

(paskutinė redagavimo data 2018 05 01d.)

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. pasikeitė Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir pradedamas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo). Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (pvz., vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris ir kita informacija). UADBB „Drauvelita“ Jūsų asmens duomenys yra reikalingi, kad galėtų suteikti Jums draudimo paslaugas, t.y., sudaryti draudimo sutartis, pateikti pasiūlymus, nuolaidas, akcijas, įvertinti draudimo riziką, gauti informaciją, būtiną draudimo sutarčiai sudaryti. Vadovaujantis nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradedamu taikyti Reglamentu minėtai veiklai vykdyti yra būtinas laisva valia duotas, konkretus ir aiškus Jūsų valios išreiškimas sutikimu. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad bet kuriuo metu turite teisę nemokamai atšaukti savo duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis el.paštu info@drauvelita.lt. UADBB „Drauvelita“ vykdydama savo veiklą bei rinkdama Jūsų asmens duomenis vadovaujasi aukščiau minėto Reglamento reikalavimais, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis bei kitais teisės aktais, įsipareigoja laikytis konfidencialumo bei rinkti ir tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik tada ir tokia apimtimi, kiek tai būtina konkrečiam ir teisėtam tikslui įgyvendinti. UADBB „Drauvelita“ įsipareigoja užtikrinti fizinių asmenų teisių ir laisvių apsaugą tvarkant asmens duomenis bei imasi tinkamų techninių ir organizacinių priemonių siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi minėto reglamento reikalavimų. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad asmens duomenys ir/ar informacija gali būti atskleista kitoms šalims, jeigu tai yra būtina sutarčiai sudaryti, pasitikslinant Jūsų sutartinius įsipareigojimus (pvz., draudimo bendrovėms, bankams, lizingui ar kitoms bendrovėms ir institucijoms) ir/ar dėl kitų teisėtų priežasčių. UADBB „Drauvelita“ gautus, surinktus duomenis saugos ne ilgiau nei tai yra būtina atsižvelgiant į tikslus, kurių siekiant asmens duomenys yra tvarkomi. Pažymime, kad nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo) turite teisę reikalauti Jūsų pateiktus duomenis pataisyti, perkelti, sunaikinti/ištrinti („teisė būti pamirštam“).

Bendra informacija

Tinklapį draudimas123.lt administruoja ir valdo UADBB DRAUVELITA. Tinklapio lankytojai norėdami suskaičiuoti draudimo kainas, t.y. paspaudę mygtuką "skaičiuoti kainą" patvirtina, kad yra susipažinę ir sutinka su šiomis taisyklėmis. Tinklapio taisyklės gali būti taisomos, papildomos ar vienašališkai pakeičiamos lankytojų asmeniškai neinformuojant, todėl lankytojai turi patys prieš skaičiuodami draudimo kainas, kiekvieną kartą patvirtinti, kad yra susipažinę ir sutinka paskutine taisyklių redakcija.

Privatumo politika

Vartotojų pateiktą informaciją naudojame ir saugome pagal nuostatas, pateiktas draudimas123.lt privatumo politikoje.

Intelektualinės nuosavybės teisės

Visos intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su draudimas123.lt tinklapiu yra saugomos įstatymo. Bet koks draudimas123.lt tinklapio turinio ar bet kokios jo dalies dauginimas, atgaminimas, kopijavimas, saugojimas ar kitoks naudojimas, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus yra draudžiamas ir už tai taikoma LR įstatymuose numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė.

Draudimo skaičiuoklės

Tinklapyje lankytojai gali skaičiuoti automobilio, turto, kelionių ir gyvybės draudimo kainas. Kainų nepateikusių draudimo bendrovių pasiūlymai esant pageidavimui atsiunčiami lankytojo nurodytu el. paštu. Skaičiuoklės naudoja atitinkamų draudimo bendrovių draudimo kainų webservisus. Draudimas123.lt neatsako, jei kainos skiriasi nuo nuo realių draudimo bendrovių kainų.

Lankytojų įvedami duomenys

Tinklapio lankytojas patvirtina, kad įvedami duomenys kainai apskaičiuoti yra teisingi ir jis turi teisėtą pagrindą šiuos duomenis naudoti. UADBB DRAUVELITA netikrina tinklapio lankytojų įvedamų duomenų teisingumo, už duomenų tikslumą atsako pats lankytojas, todėl prieš patvirtinant duomenis, būtina atidžiai juos patiksinti. Įvedus klaidingus duomenis draudimo kainos bus netikslios (mažesnės ar didesnės nei realios), taip pat dėl neteisingų lankytojo įvedamų duomenų gali kilti ir kitos čia nenurodytos neigiamos pasekmės. Visa atsakomybė už šias pasekmes ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius tenka neteisingus duomenis įvedusiam lankytojui. Lankytojui įvedus duomenis kainai apskaičiuoti yra laikoma, kad jis davė sutikimą rinkti, teikti, naudoti, saugoti bei kitaip tvarkyti visus jo pateiktus duomenis draudimo įmokos apskaičiavimo, pasiūlymo sudaryti draudimo sutartį teikimo, draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo bei su tuo susijusių draudimo tarpininko paslaugų teikimo tikslais. Taip pat tinklapio lankytojas laikomas davęs sutikimą UADBB DRAUVELITA automatiniu būdu teikti ir gauti duomenis iš draudimo bendrovių. Lankytojų duomenys nebus atskleisti ar perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai tai daroma vykdant tinklapio lankytojo pavedimą, bei atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ar kitus teisės aktus. UADBB DRAUVELITA įsipareigoja imtis priemonių apsaugoti lankytojų įvedamus duomenis, tačiau negali užtikrinti ir negarantuoja visiško šių duomenų saugumo.

Įgaliojimai

Jei tinklapio lankytojas nusprendė sudaryti draudimo sutartį, laikoma kad jis davė nurodymą sudarant draudimo sutartį atstovauti draudėją (lankytoją) arba draudiką (draudimo bendrovę), jei draudikas yra suteikęs tokius įgalinimus. Tokiu atveju draudimo sutarties dokumentuose gali pasirašyti UADBB DRAUVELITA dirbantis draudimo brokeris, turintis nustatyta tvarka išduotą leidimą vykdyti nepriklausomo draudimo tarpininko veiklą. Tačiau tas pats draudimo brokeris negali tos pačios draudimo sutarties dokumentuose pasirašyti ir už draudėją ir už draudiką. UADBB DRAUVELITA neatsako už draudimo sutarčių vykdymą, jei draudimo bendrovė nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus kylančius iš draudimo sutarties, o taip pat jei draudimo bendrovė negali vykdyti savo įsipareigojimų pagal draudimo sutartį.

Naršyklių naudojimas

Tinklapiu leidžiama naudotis tik bendrosios paskirties interneto naršyklių (pavyzdžiui Chrome, Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera ir kt.) pagalba. Bet koks programų, kurios siunčia automatines užklausas naudojimas yra draudžiamas.

Atsakomybės apribojimas

Stengiamės užtikrinti, kad tinklapyje pateikta draudimo informacija būtų teisinga ir atnaujinta, tačiau neatsakome už šios informacijos netikslumus ir dėl jų atsiradusius nuostolius. Neatsakome už neigiamus padarinius, kurie atsirado dėl lankytojo klaidingai pateiktų duomenų. Taip pat negarantuojame nepertraukiamo tinklapio darbo ir neatsakome už žalą, kuri patirta dėl to, kad tinklapis neveikė.

Skundai ir ginčai

Skundai ir pretenzijos, nurodant aplinkybes ir savo reikalavimus, turi būti raštu siunčiami UADBB DRAUVELITA įgaliotiems asmenims, kurie išnagrinės gautą pretenziją ir raštu pateiks išsamų motyvuotą atsakymą. Dėl netinkamai suteiktų draudimo tarpininkavimo paslaugų asmenys taip pat gali kreiptis į draudimo brokerių rūmus, draudimo priežiūros komisiją arba į Lietuvos Respublikos teismą įstatymuose nustatyta tvarka. Skundai ir ginčai, atsiradę dėl naudojimosi tinklapiu yra sprendžiami šalių tarpusavio derybų keliu. Jei šiuo būdu ginčai neišsprendžiami, tuomet jie sprendžiami LR įstatymuose numatyta tvarka.

Kontaktai

Palemono g. 1A, Kaunas
Tel. Nr.: 860-123-123
El. paštas: info@draudimas123.lt
Darbo laikas: I-V 8:00 - 17:00

Papildoma informacija

UADBB "Drauvelita"
Steigimo  metai: 2002 07 16
Licenzija: Nr. 000016
Įmonės kodas: 126002130
Asmens duomenų valdytojų valstybės registro duomenys:
Kodas: P4796
Įregistravimo data: 2011-11-29