Susisiekite
dėl draudimo
Draudimas
telefonu
860 123 123

Statybos darbų draudimas

Statybos darbų draudimas

Statybos darbų draudimu draudžiami visi su statomu, montuojamu, rekonstruojamu, remontuojamu ar griaunamu statiniu ar/ir įrenginiu (toliau – draudimo objektas) susiję statybos, montavimo, rekonstrukcijos, remonto ar griovimo darbai bei bandymai (toliau – darbai), darbų tikslu į draudimo vietą pristatyti statybos produktai, medžiagos ir montuotini įrenginiai. Draudimo objektas nurodomas draudimo polise.

Susisiekite dėl statybos darbų draudimo:
Turto draudimas skaičiuoklė
Statybos darbų draudimas tel. 860 123 123

Statybos darbų draudimu gali apsidrausti:

 • statybos darbų užsakovas,   
 • statybos darbų rangovai kartu su subrangovais.

Statybos darbų draudimu galima apdrausti:

 • verslo pastatų, gyvenamųjų pastatų, ligoninių ir kitų pastatų statybą,
 • pramoninės paskirties statyba,
 • kelius bei geležinkelių linijas,
 • tiltus, viadukus, užtvankas ir kitus statinius.

Statybos darbų draudimas atlygina žalą patirtą apdraustajam statomam objektui dėl:

 • gamtos stichijų,
 • gaisro padarytos žalos,
 • trečiųjų asmenų netyčinės ar tyčinės veiklos.

Negaliojantys (nedraudiminiai) žalą sukeliantys įvykiai yra tiksliai nurodyti draudimo bendrovių vidinėse taisyklėse bei sutartyse. Draudėjui ir draudikui susitarus, draudimo sutarties apimtis gali būti išplėsta ir papildomai apdrausta:

 • draudimo vietoje esantis statytojui (užsakovui), statybos rangovui(-ams) arba apdraustajam(-iesiems) priklausantis ar teisėtai esantis jų žinioje turtas. Turto sunaikinimas arba sugadinimas apdraustas tik tuomet, jeigu tai įvyko tiesiogiai vykdant draudimo sutartyje nustatytus darbus draudimo laikotarpio metu su sąlyga, kad draudimo sutartyje tokio turto draudimui nustatyta atskira draudimo suma,
 • draudimo vietoje darbams naudojamos statybos mašinos, įrengimai ir/ar mechanizmai, priklausantys draudėjui ar apdraustajam (-iesiems) ar teisėtai esantys jų žinioje,
 • draudimo vietoje draudėjui ar apdraustajam(-iesiems) priklausančių ar teisėtai esančių jų žinioje statybinių mašinų, įrengimų ir/ar mechanizmų sunaikinimas arba sugadinimas apdraustas tik tuomet, jeigu tai įvyko tiesiogiai vykdant draudimo sutartyje nustatytus darbus draudimo laikotarpio metu su sąlyga, kad draudimo sutartyje tokio turto draudimui nustatyta atskira draudimo suma,
 • draudimo vietos sutvarkymo išlaidos po draudiminio įvykio, jeigu šioms sutvarkymo išlaidoms draudimo polise buvo nustatyta atskira draudimo suma,
 • išlaidos už viršvalandinį darbą, darbą išeiginių ir švenčių dienomis, skubų krovinių pakrovimą ir pervežimą, o ypatingais atvejais - krovinų pervežimą lėktuvais. Šios papildomos išlaidos būtinai turi būti susiję su nuostolių, kurie yra atlyginami pagal draudimo sutartį, likvidavimu ir šioms papildomoms iš laidoms draudimo polise buvo nustatyta atskira draudimo suma,
 • kitos, draudėjo ir draudiko sutartos rizikos ar išlaidos, susijusios su Draudimo objektu.

Statybos darbų draudimas privalumai

Papildomai prie statybos darbų draudimo siūloma apsidrausti:

 • projekte numatytų montavimo, apdailos, kitų statybos darbų draudimu,
 • projekte numatytų statybinių medžiagų draudimu (esant statybų vietoje ar kelyje į ją),
 • pagalbinių statybos įrenginių draudimu (pastoliai, darbuotojų nameliai ir t.t.),
 • statybose naudojamos įrangos draudimu,
 • statybos darbų vykdytojo civilinės atsakomybės draudimu,
 • statomo objekto projektuotojo draudimu,
 • užsakovo kilnojamojo turto esančio užsakovo nuosavoje teritorijoje draudimu,
 • garantinio laikotarpio draudimu.

Žalos atveju atsiranda didelė finansinių įsipareigojimų vengimo tikimybė t.y. laiku grąžinti paskolų, laiku priduoti statinius ir kt. Tokiu atveju statybos darbų draudimas apsaugo investicijas ir išlaiko visas garantijas. Statybos darbų draudimo nauda rangovui: rangovai privalo atlyginti sutarčių šalims nuostolius, atsiradusius dėl įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Apsidraudus statybos darbų draudimu rangovas apsisaugo nuo nenumatytų finansinių nuostolių, kurie patiriami dėl statybų metu atsiradusios žalos ir tuo pačiu suteikia garantijas ir užsakovui.

Statybos darbų draudimas kainos

Statybos darbų draudimo bendra suma dažniausiai yra apibrėžiama kaip baigto statyti statinio vertė pagal statybos darbų sąmatą. Sudarant statybų draudimo sutartį, dažniausiai yra nustatoma išskaita (franšizė). Išskaita- tai patirtų nuostolių dalis, kurią kiekvieno draudiminio įvykio atveju atlygina pats draudėjas ar savininkas. Išskaita dažniausiai yra išreikšta litais arba procentine išraiška. Statybos darbų draudimas paprastai turi du pasirenkamus variantus:

 • visų rizikų draudimas (apdraudžiami visi galimi netikėti ir žalą sukeliantys įvykiai, išskyrus tuos kurie nurodyti kaip nedraudiminiai įvykiai),
 • nurodytų rizikų draudimas (apdraudžiami objektai tik nuo tiksliai nurodytų draudiminių įvykių sąrašo).

Statybos darbų draudimas išmokos

Draudimo bendrovės atlygina tiesioginę ar papildomą materialią žalą dėl apdraustojo Jūsų statomo turto sugadinimo, sunaikinimo ar kitų papildomų išlaidų sukeltų netikėto draudiminio įvykio. Draudimo išmoka negali viršyti bendros draudimo sumos. Draudimo bendrovės turi teisę neišmokėti statybos darbų draudimo išmokos, jei buvo įrodyta, kad draudėjas sukčiavo siekdamas gauti draudimo išmoką ar nevykdė draudimo sutartyje nurodytų savo pareigų. Skirtingos draudimo bendrovės turi skirtingas statybos darbų draudimo taisykles, todėl yra būtina į jas atsižvelgti prieš sudarant statybos darbų draudimo sutartį.